سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

  • مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی تبریز
  • سازمان مدیریت صنعتی
  • سازمان مدیریت صنعتی
  • دوره شبکه مدیریت صنعتی
  • دروه آموزش راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
  •  
  •  
  •  
به پرداخت - مدیریت صنعتی


مدیریت خرید و سفارشات خارجی

دوره حق العمل کاری - امور گمرکی و ترخیص کالا
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد
iso 2008-9001
دوره مدیریت فنی-بند ب


دوره های  آمادگی آزمون های toefl
کلاس های آمادگی آزمون های TOEFL
IELTS 
 Talk Showانگلیسی برای مکالمات و مکاتبات تجاریثبت نام دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه 94شروع شد

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.