سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
 

           به پرداخت - مدیریت صنعتی  

کارگاه عملی : تنظیم اظهارنامه گمرکی 
و سامانه پنجره تجارت فرامرزیدوره حق العملکاری  امور گمرکی و ترخیص کالاانگلیسی-  دوره  Talk Show

                                         

کارگاه آموزشی
نوآوری در طرح  کسب و کار
 

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.