سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی


 
           به پرداخت - مدیریت صنعتی  
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره های بورس

 دوره حق العملکاری  امور گمرکی و ترخیص کالاانگلیسی-  دوره  Talk Show

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.