سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

 • دوره های بورس
   
 • مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی تبریز
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره شبکه مدیریت صنعتی
 • دوره تک پودمان مدیریت کنترل پروژه
 • دروه آموزش راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
 • نشست خانه مدیران
   
 • هنر مذاکره موفق در فروشندگی بیمه های عمر
   
به پرداخت - مدیریت صنعتی
یازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
دوره حق العمل کاری - امور گمرکی و ترخیص کالا
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد
iso 2008-9001
دوره مدیریت فنی-بند ب

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.