سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
 

کانال رسمی مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی در آپارت
کانال رسمی مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی در آپارت


 
شروع دوره تخصصی و عملی - کاربردی  سیسکو (CCNA)

           به پرداخت - مدیریت صنعتی  
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره های بورس

 دوره حق العملکاری  امور گمرکی و ترخیص کالاانگلیسی-  دوره  Talk Show


دوره آمادگی آزمون تاسیس شرکتهای
حمل و نقل بین المللی کالا

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.