سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
 


مدیریت خرید و سفارشات خارجی

دوره حق العمل کاری - امور گمرکی و ترخیص کالا

کارگاه تخصصی یک روزه آشنایی با شبکه

دوره های بورس

 Talk Showانگلیسی برای مکالمات و مکاتبات تجارینگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.