سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

 • دوره های بورس
   
 • سمینار سلسله بحث های موفقیت :روانشناسی سازمانی-مدیریت ذهن
   
 • مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی تبریز
 • سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره شبکه مدیریت صنعتی
 • دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی
 • روشهای نوین تامین مالی داخلی و بین المللی
به پرداخت - مدیریت صنعتی
یازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

سازمان مدیریت صنعتی آدربایجان شرقی Copyright © 1992-2014 industrial managment instituAll rights reserved.